Gebruikersvoorwaarden van HGH woondeco
Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik en bezichtiging van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Websites van derden
Deze website is onderdeel van HGH woondeco en bevat hyperlinks en bronvermeldingen naar andere websites die buiten het domein van deze website liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruiker en worden niet altijd door HGH woondeco. gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Indien er op deze website links en bronvermeldingen zijn aangebracht waarvan bestanden, van welke inhoud dan ook, gedownload kunnen worden, geschied zulks downloaden geheel voor uw eigen risico. De link of bronvermelding houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Voor schade aan uw systeem en daaraan gerelateerde schade ten gevolge van dit downloaden draagt HGH woondeco geen enkele aansprakelijkheid. Noch is HGH woondeco op enigerlei wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die webpagina’s.

Interactie koper en verkoper
HGH woondeco is op geen enkele manier aansprakelijk voor de afhandeling van de aankoop tussen de koper en verkoper. Afspraken die gemaakt worden bij een aankoop geschiedt uitsluitend tussen de koper en de verkoper zonder tussenkomst van HGH woondeco. Op de aankoop zijn dan ook de algemene voorwaarden van de verkoper van toepassing. Niet nageleefde afspraken of betalingen is voor eigen risico van de koper of verkoper en kunnen niet verhaald worden op HGH woondeco

Inhoud
HGH woondeco betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen, actualiseren en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan ondanks deze inspanning op geen enkele wijze garant staan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Deze site kan de inhoud (teksten, afbeeldingen, geluiden, hyperlinks en andere objecten) van deze website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. HGH woondeco is op geen enkele manier aansprakelijk voor de gevolgen van de veranderingen of beëindiging. Ondanks de constante zorg en aandacht die HGH woondeco besteedt aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheden om deze site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van HGH woondeco verkregen is. HGH woondeco garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering

Hyperlinks
Indien uw website gerelateerd is aan ons doel of onze doelgroep (en niet discriminerend van aard is en/of niet politiek georiënteerd) is het vrij toegestaan om hyperlinks naar deze website te maken. Indien de beheerder van een website bezwaar maakt over een op onze pagina aangebrachte hyperlink naar zijn website, zal de link na overleg verwijderd worden.

Email
Het is mogelijk dat computervirussen buiten medeweten van HGH woondeco via haar email worden verspreid. HGH woondeco is daarom niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit de verzending van email, of de niet-tijdige of onjuiste overbrenging ervan. Overigens controleert HGH woondeco haar uitgaande email zorgvuldig op aanwezigheid van virussen.

Copyright
Het auteursrecht op deze website berust bij HGH woondeco. De naam MadDeco is geregistreerd bij het BOIP als woordmerk en mag derhalve niet gebruikt worden door derden zonder toestemming van HGH woondeco Vermenigvuldiging en /of openbaar maken van auteursrechtelijk beschermde werken of andere op HGH woondeco opgeslagen informatie in wat voor vorm dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HGH woondeco. HGH woondeco behoudt tevens het recht, tenzij anders overeengekomen met de auteur, ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt voor zowel tekst, als beeldmateriaal. HGH woondeco behoudt tevens het recht om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen aanpassen zonder hier melding van te doen.

Sublimatie en retourrecht
Gesublimeerde producten zoals hier aangeboden worden in uw opdracht vervaardigd en kunnen dus in principe niet geretourneerd worden.
Laatste aanpassing van deze Algemene Voorwaarden d.d. 10.08.2023 ;